کنفرانس های تخصصی - انگلیسی

مجموعه 3 ساله کنفرانس های IEEE Advanced Computing and Communications

مجموعه کنفرانس های انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک IEEE در زمینه Advanced Computing and Communications سال 2006-2007-2008..

مجموعه 5 ساله کنفرانس های IEEE AC and DC Power Transmission

آرشیو 5 ساله مجموعه کنفرانس های انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک IEEE در زمینه AC and DC Power Transmission..

مجموعه 6 ساله کنفرانس های IEEE 3D Digital Imaging and Modeling

مجموعه کنفرانس های IEEE 3-D Digital Imaging and Modeling, International Conference on شامل کنفرانس سال های : 3-D Digital Imaging and Modeling, 2007. 3DIM '07. Sixth International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling, 2005. 3DIM 2005. Fifth International Conference on 3-D Digital Imaging..

مجموعه 6 ساله کنفرانس های IEEE Advances in Power System Control, Operation and Management | ASDCOM

مجموعه کنفرانس های IEEE لیست مقالات در لینک های زیر قابل دسترس هستند :   Advances in Power System Control, Operation and Management (APSCOM 2009), 8th International Conference on Advances in Po..

مجموعه کنفرانس های Advances in Satellite and Space Communications / SPACOMM

مجموعه کنفرانس های IEEE Advances in Satellite and Space Communications (SPACOMM), 2010 Second International Conference on 2009 - Advances in Satellite and Space Communications, 2009. SPACOMM 2009. First International Conference on..

مجموعه کنفرانس های Advances in Semantic Processing

مجموعه کنفرانس های IEEE 2009 - Advances in Semantic Processing, 2009. SEMAPRO '09. Third International Conference on..

مجموعه کنفرانس های IEEE Advanced Communication Technology

آرشیو 2 ساله مجموعه کنفرانس های انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک IEEE در زمینه Advanced Communication Technology سال 2010 و 2011..

مجموعه کنفرانس های IEEE Advances in Optoelectronics and MicroNano-Optics

مجموعه کنفرانس های انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک IEEE در زمینه Advances in Optoelectronics and MicroNano-Optics سال 2010..

مجموعه کنفرانس های IEEE Advances in Recent Technologies in Communication and Computing | ARTCom

مجموعه کنفرانس های IEEE 2010 - Advances in Recent Technologies in Communication and Computing (ARTCom), 2010 International Conference on 2009 - Advances in Recent Technologies in Communication and Computing, 2009. ARTCom '09. International Conference on..

نمایش 1 تا 12 از 18 (2 صفحه)