شماره حساب و کارت بانکی

نام صاحب حساب :ویدا نظری

شماره حساب بانک ملت : 8263479831

شماره کارت : 6104.3376.5383.0966


شماره حساب بانک صادرات : 0214716792008

شماره کارت : 6037.6974.8189.1676


شماره شبا : IR400190000000214716792008


لطفا پس از واریز وجه اطلاعات کامل آن را از طریق بخش ثبت فیش واریزی در بالای سایت ارسال نمائید .

مجله موبوتب